XLIX sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 24 lutego 2022 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 216 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:20:17
Liczba odtworzeń: 495
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie obrad XLIX sesji i stwierdzenie kworum.
09:022.Przyjęcie porządku obrad.
09:053.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (XLIX_442_2022).
09:054.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu stanowiącego własność Gminy Stryków (XLIX_443_2022).
09:075.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2022” w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (XLIX_444_2022).
09:076.Podjęcie uchwały w sprawie woli nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 6 (XLIX _445_2022).
09:087.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/438/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (XLIX _446_2022).
09:118.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (XLIX _447_2022).
09:129.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (XLIX _448_2022).
09:1410.Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (XLIX _449_2022).
09:1711.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (XLIX_450_2022).
09:1812.Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 r.
09:1913.Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2021 r.
09:3014.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
09:3815.Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
10:1916.Sprawy różne.
10:1917.Zamknięcie obrad XLIX sesji.
pokaż cały porządek obrad