L Sesja Rady Miasta Kalisza w dniu 24 lutego 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 24 lutego 2022
Długość nagrania: 01:31:03
Liczba odtworzeń: 907
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad
IIIPrzyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.realizacji Programu „Kalisz dla Młodych”,
2.udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury,
3.zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej,
4.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
5.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
6.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani ... oraz pana ... na Prezydenta Miasta Kalisza,
7.wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza,
8.ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
9.ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
VIPrzyjęcie:
-sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
-sprawozdań z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 2021 rok,
-planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
VIIOdpowiedzi na interpelacje.
VIIIInterpelacje.
IXZapytania radnych.
XWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIPunkt obywatelski.
XIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad