Sesja Rady w dniu poniedziałek, 21 lutego 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 280 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:56:51
Liczba odtworzeń: 384
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:131.Otwarcie obrad
13:162.Przyjęcie porządku obrad
13:203.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
13:544.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
13:585.Interpelacje i zapytania radnych
13:586.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
13:597.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:05a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
14:15b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
14:26c)Uchwła w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w 2022 roku przez Gminę Kępno wkładu pieniężnego do spółki Projekt Kępno Sp. z o.o.,
14:35d)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Kępno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach
14:42e)Uchwała w sprawie zmian regulaminu targowiska miejskiego w Kępnie
14:48f)Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, a także ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
15:00g)Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Kępno na lata 2022 – 2025
15:08h)Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Kępno
15:12i)Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępnie
16:059.Wolne wnioski i informacje
16:0510.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad