Sesja Rady w dniu wtorek, 8 lutego 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 291 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:40
Liczba odtworzeń: 585
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Realizacja budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
3. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej za rok 2021.
4. Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Gminy.
5. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gm. Słupsk,
b) - druk Nr 2 w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Stanięcino, obręb geodezyjny Stanięcino, gm. Słupsk,
c) - druk Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach,
d) - druk Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupskiem w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Słupsk,
e) - druk Nr 5 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/486/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk (działki nr 115/6 i 116/2)
f) - druk Nr 6 w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk
g) - druk Nr 7 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139)
h) - druk Nr 8 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo, gmina Słupsk
i) - druk Nr 9 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karzcino, gmina Słupsk
j) - druk Nr 10 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
k) - druk Nr 11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 r.
l) - druk Nr 12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
m)- druk Nr 13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
n)- druk Nr 14 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/348/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Wolne wnioski i informacje.  
8. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad