XXXV Sesja Rady Miasta Ustroń 10.02.2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 11 lutego 2022
Długość nagrania: 03:21:44
Liczba odtworzeń: 703
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miasta.
14:043. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miasta.
14:064. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:075. Sprawozdanie roczne za rok 2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14:226. Sprawozdanie roczne za rok 2021 Komisji Uzdrowiskowej.
14:397. Informacja na temat planowanych projektów i inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
14:438. Informacja na temat wykonania Uchwały Nr XXI/307/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
14:439. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:4310. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Miasta Ustroń działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.
14:4311. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
14:5512. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Ustroń i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
14:5713. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Ustroniu.
15:0214. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
15:0215. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:0316. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:2717. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Termy Ustroń Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
15:3018. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Brzozowa).
15:3019. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Brzozowa A).
15:3020. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Brzozowa B).
16:1121. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.
16:3422. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica – etap 1.
16:3523. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń 2022r.”.
16:3724. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu.
16:4225. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
16:4226. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
16:4727. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
16:4928. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2021 r.
16:5029. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:5030. Podjęcie uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców osiedla Manhatan i ulicy Gałczyńskiego.
16:5431.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń.
16:5432. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:5533. Sprawy bieżące Miasta.
17:2134. Sprawy bieżące Rady Miasta.
17:2135. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad