XL zdalna Sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 26.01.2022 r

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 308 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:32:31
Liczba odtworzeń: 409
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:152. Przedstawienie porządku obrad.
12:163. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:334. Interpelacje radnych.
12:435. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
12:336. Informacja o działalności Koła Pszczelarzy w Tuchowie.
13:067. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Tuchowie i jej Komisji za 2021 rok.
8. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030”
2)w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
3)w sprawie zmiany w Statucie Domu Kultury w Tuchowie
4)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022 – 2034r
5)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok
6)w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek”
7)w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – Filia w Tuchowie
13:598)w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w celu przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej
13:599. Odpowiedzi na interpelacje.
14:3910. Zapytania i wolne wnioski.
14:3911. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad