XL Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 stycznia 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 201 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:31:42
Liczba odtworzeń: 287
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XL sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Przystąpienie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Zmiana uchwały nr XXXVI/366/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 października 2021 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, na których zlokalizowane jest targowisko „Bazar”, na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Lipowej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Powierzenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na rozbudowie i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 27 grudnia 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVII/398/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
24. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 27 grudnia 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVII/399/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
25. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 9 stycznia 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXIV/413/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
26. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
27. Zakończenie obrad XL sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad