Sesja Rady w dniu czwartek, 27 stycznia 2022 cz.4

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 28 stycznia 2022
Długość nagrania: 01:13:33
Liczba odtworzeń: 935
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:142. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:193.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.
14:214.Informacja Wójta o stopniu realizacji wniosków komisji Rady Gminy.
14:255.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:326.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2022-2040.
16:077.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zawoja na rok 2022
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Rozwoju,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o projekcie uchwały budżetowej,
d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
f)głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
16:108.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
16:149.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015 roku dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
16:1610.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja.
16:1811.Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zawoja w roku 2021.
16:4912.Podjęcie uchwały w sprawie: "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawoja - aktualizacja na lata 2021-2024".
16:5013.Podjęcie uchwały w sprawie: trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zawoja udzielanej spółkom wodnym w roku 2022.
16:5514.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia części nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 22809/4 położonej w Zawoi.
16:5915.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
17:0316.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
17:0817.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
17:1518.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Zawoja na 2022 rok.
17:1819. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
17:1820.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:2221.Wolne wnioski, informacje i zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad