Sesja Rady w dniu czwartek, 27 stycznia 2022

Rada Miasta Zielonka
Czas publikacji: 28 stycznia 2022
Długość nagrania: 01:48:31
Liczba odtworzeń: 656
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
18:072.Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Zielonka.
18:083.Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta Zielonka.
18:154.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:365.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
19:026.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Zielonka.
19:056A.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu. (Druk Nr 432)
19:126B.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2022. (Druk Nr 433)
19:146C.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2022-2033. (Druk Nr 434)
19:197.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 115/6 o powierzchni 0,0061 ha. (Druk Nr 427)
19:218.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka. (Druk Nr 428)
19:229.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zielonka oraz wzoru sprawozdań. (Druk Nr 429)
19:2810.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. (Druk Nr 426)
19:3210A.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. (Druk Nr 431)
19:3911.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej wynikającego z kontroli pod nazwą: „Kontrola realizacji ustawowego zadania w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w latach 2018-2020”. (Druk Nr 430)
19:4912.Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
19:4913.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad