Sesja Rady w dniu piątek, 6 grudnia 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 248 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:01:39
Liczba odtworzeń: 583
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:041.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
12:072.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
12:073.Przyjęcie protokołów z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:131)uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2020-2023,
12:172)stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,
12:203)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej nr 234/3 w związku ze sprzedażą nieruchomości sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 234/2 położonej w m. Gąbin, służebnością gruntową na czas nieoznaczony
12:254)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gąbin
12:305)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gąbin, Nowe Grabie, Górki, Nowe Wymyśle, Nowy Troszyn, Ludwików
12:596)ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Gąbinie prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
13:017)ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Nowym Grabiu, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
13:058)ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
13:069)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036,
13:1210)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019 rok
14:005.Zapytania i wolne wnioski.
6.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje