XIV Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 5 grudnia 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 245 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:47:08
Liczba odtworzeń: 271
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:411.Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:432. Uchwalenie porządku obrad.
09:433. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:444. Interpelacje i zapytania radnych.
10:405. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
10:59a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
11:00b)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie;
11:05c)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
11:08d)wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Przykona zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego objęcia pomocą społeczną mieszkańców Gminy Przykona w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie;
11:10e)ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn.
11:307.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 2018/2019 - Arleta Biegańska - Gminny koordynator ds. oświaty.
11:358.Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego – Aldona Szprync - Przewodniczący Zespołu.
11:549.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
11:5610.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
11:5611.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12:2312.Zapytania i wolne wnioski.
12:2313.Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad