XIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 5 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 691 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:24
Liczba odtworzeń: 730
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XII sesji RM,
d)sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
2.Projekty uchwał :
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,
c)w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
d)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
e)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020
f)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
g)w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna
h)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
i)w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
j)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
k)w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
l)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2.
m)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
n)w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego,
o)w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.
3.Sprawy różne i komunikaty.
4.Zamknięcie obrad XIII sesji RM.
pokaż cały porządek obrad