XIV Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 115 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:28:15
Liczba odtworzeń: 163
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:072. Wręczenie tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
10:093. Uwagi do porządku obrad.
10:144. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
10:465. Interpelacje i zapytania radnych.
10:466. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:537. Zapytania mieszkańców.
10:558. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
11:32a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
11:34b) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz,
11:36c) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,
11:45d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
11:47e) zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu,
11:49f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,
11:51g) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020",
11:53h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Wsparcie dla miejsca pamięci - Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020",
11:56i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Tworzenie potencjału kulturalnego sali widowiskowej w obiekcie Starego Młyna w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura domów kultury 2020",
11:57j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. „Bezpieczeństwo i rozwój – łączymy pokolenia” w ramach konkursu grantowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Gmina na czasie”,
12:00k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
12:02l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
12:06m)wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu
12:4610. Informacja na temat planowanych w roku 2020 inwestycji infrastrukturalnych.
12:4611. Informacja nt. wyznaczenia zakładów pracy na terenie miasta Zgierza, w których będą wykonywane prace wskazane przez Sąd w ramach kary ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne.
12:4712. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12:4913. Oświadczenia Radnych.
12:4914. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13:1115. Zapytania i wolne wnioski.
13:2216. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
13:2317. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad