XLV Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 20 stycznia 2022 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 316 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:48:40
Liczba odtworzeń: 353
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na 2022 rok,
2)w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie,
3)w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wieruszów w 2022 r.,
4)w sprawie rozpatrzeniapetycji dotyczącej podjęcia działań ratowniczych polegających na wydaniu zakazu stosowania środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
5)zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wieruszów,
6)w sprawie nadania nazwy "Żurawi" ulicy położonej w miejscowości Kuźnica Skakawska,
7)w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z odpowiedzią na skargę,
8)w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
6.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad