XXXVII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 21.12.2021r.

Rada Miejska w Opolu Lubelskim
Czas publikacji: 21 grudnia 2021
Długość nagrania: 01:49:58
Liczba odtworzeń: 1041
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:121.Otwarcie sesji.
12:142.Przyjęcie porządku obrad.
12:153.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:154.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
12:285.Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
12:346.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
12:377.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12:398.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
12:509.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12:47a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13:2610.Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok:
12:59a)odczytanie projektu uchwały budżetowej,
13:00b)opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju Gminy do projektu budżetu,
13:01c)odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu,
13:09d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
13:25e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
13:26f)głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2022.
13:2811.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Komaszycach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Czteroletniego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2022 - 2025”.
13:3213.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania Radnym Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
13:3414.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
13:5815.Sprawy różne i wolne wnioski.
14:0016.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad