Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 18.01.2022r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 120 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:10:23
Liczba odtworzeń: 202
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z sesji nr XLIX/49/2021 oraz L/50/2021.
5.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2021 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2022 rok
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041
c)dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
d)zamiaru likwidacji Przedszkola nr 8 w Mikołowie
e)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
f)uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”
g)przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa
h)stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
i)przyjęcia stanowiska w sprawie skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat "Wymyslanka"
7.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
18:1311.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad