XLIV Sesja Rady w dniu 28 grudnia 2021

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 28 grudnia 2021
Długość nagrania: 08:32:27
Liczba odtworzeń: 809
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:101.Otwarcie sesji.
09:192.Ustalenie porządku obrad.
09:223.Przyjęcie Protokołu Nr XLIII/21 z obrad XLIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 30 listopada 2021 r.
09:324.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029.
09:485.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2022 r.
09:486.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych przy ul. 3 Maja na rzecz Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim.
10:057.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
11:158.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.
11:189.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
11:1910.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim.
13:2811.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
13:4612.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”.
14:0813.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:1114.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:1715.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.
14:1916.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.
14:2017.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
14:4018.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.
16:2319.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.
16:4620.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski (z dnia 4 listopada 2021r.).
16:4921.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski (z dnia 2 października 2021 r.).
16:5222.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2022 r.
16:5723.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.
17:0324.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
17:0325.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
17:3126.Sprawy różne.
17:3227.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad