XXXVII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 listopada 2021

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 390 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:24:28
Liczba odtworzeń: 791
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Zapoznanie się z informacjami podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
7.Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2020/2021 - podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu pożarniczego;
4)zmian ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice'';
5)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6)ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Sędziejowice;
7)przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
8)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice;
9)ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Sędziejowice;
10)„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice na lata 2021–2025”;
11)przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad