XXXIV Sesja Rady Gminy Zielonki w dniu 30 grudnia 2021 roku

Rada Gminy Zielonki
Czas publikacji: 136 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 05:07:52
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Zielonki.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu XXXII sesji.
4.Sprawozdania z prac komisji.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
2)Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2022;
3)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021;
4)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
5)zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2022 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;
6)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
8)ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
9)zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki;
10)przekazania według właściwości wniosku mieszkańca Gminy Zielonki;
11)przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Korzkiew;
12)przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zielonki na 2022 rok;
13)przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zielonki na rok 2022.
6.Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawy bieżące i wolne wnioski radnych.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad