XLII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 30 grudnia 2021 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 30 grudnia 2021
Długość nagrania: 03:24:56
Liczba odtworzeń: 1002
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie sesji.
10:102.Złożenie ślubowania przez radnego.
10:163.Ustalenie porządku obrad.
10:174.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
10:355.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:416.Interpelacje i zapytania radnych.
10:457.Wnioski i oświadczenia radnych.
11:378.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025.
11:469.Uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:48a)zmiany uchwały nr I/10/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa;
11:52b)zmiany uchwały nr I/12/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
11:55c)zmiany uchwały nr I/13/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
11:58d)zmiany uchwały nr XXIV/155/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
12:03e)zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
12:05f)przejęcia od Powiatu Rawickiego zadań z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego;
12:08g)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych Gminie Koźmin Wielkopolski i Miastu Sulmierzyce;
12:11h)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny, Miastu i Gminie Krotoszyn;
12:12i)przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2022 r.;
12:15j)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
12:1511.Przedłożenie planów pracy Komisji na 2022 rok.
12:3412.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13:2813.Wolne głosy.
13:2814.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad