XLIII Sesja Rady w dniu środa, 29 grudnia 2021

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 30 grudnia 2021
Długość nagrania: 03:13:54
Liczba odtworzeń: 878
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:211.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
11:312.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:40a)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021;
11:43b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
11:53c)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
12:42d)Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Miejskiej Piechowice;
13:10e)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13:13f)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
13:18g)zwiększenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piechowice;
13:31h)przyjęcia ustaleń z kontroli wybranych placów zabaw pod kątem ich bezpieczeństwa i stanu technicznego przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Piechowice w dniu 16 listopada 2021 roku;
13:35i)przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2022/2027’’
13:39j)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2022-2024
13:524.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
13:545.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
14:006.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
14:327.Sprawy różne.
14:328.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad