XXXVI Sesja Rady w dniu piątek, 17 grudnia 2021 - część 1

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 30 grudnia 2021
Długość nagrania: 00:52:53
Liczba odtworzeń: 1310
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/VI/2015 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy Mykanów oraz dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Mykanów.
10. Zapytania i wnioski sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Mykanów.
pokaż cały porządek obrad