XXXIX Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 29 grudnia

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 29 grudnia 2021
Długość nagrania: 03:09:19
Liczba odtworzeń: 608
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:222. Przedstawienie porządku obrad.
12:233. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:234. Interpelacje radnych.
12:305. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
12:566. Uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej w Tuchowie i jej Komisji na 2022 rok.
7. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tuchów,
2)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tuchów,
3)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na 2022 rok,
4)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla części miasta Tuchowa oraz części miejscowości Siedliska,
5)w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Osiedla przy ul. Reymonta,
6)w sprawie przystąpienia Gminy Tuchów do stowarzyszenia Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec – Biała,
7)w sprawie zmian w uchwale nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2021 – 2032r,
8)w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2020 roku - uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2021 rok,
14:069)w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa”.
14:398. Uchwalenie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034.
14:34a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
14:34b)opinia Komisji Budżetowej
14:35c)stanowisko Burmistrza w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034
14:599. Uchwalenie Budżetu Gminy Tuchów na 2022 rok.
14:54a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej uwzględniając ewentualne autopoporawki i poprawki
14:54b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
14:54c)możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2022 rok
14:55d)odczytanie opinii Komisji i wnioski radnych
14:56e)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych
14:56f)dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
14:58g)głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej i wniesione poprawki
14:5910. Odpowiedzi na interpelacje.
15:2011. Zapytania i wolne wnioski.
15:2012. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad