LI Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 141 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 04:00:17
Liczba odtworzeń: 329
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z L Sesji Ray Miejskiej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2021-2030.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2021 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2022-2030.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w prawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Ostródzie na dwie instytucje kultury – Centrum Kultury w Ostródzie i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie oraz nadania im statutów.
14.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
15.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
16.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
17.Zamknięcie LI sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad