XXXV Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 grudnia 2021

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 232 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:47:14
Liczba odtworzeń: 343
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Informacja Burmistrza Tuczna z działalności międzysesyjnej.
16:525.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok.
16:546.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2021 - 2035.
17:477.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022 - 2035.
a)odczytanie projektu uchwały,
b)odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały,
c)odczytanie opinii Komisji Stałych,
d)dyskusja,
e)głosowanie uchwały.
8.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/263/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2022 rok.
a)odczytanie projektu uchwały,
b)odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały,
c)odczytanie opinii Komisji Stałych,
d)dyskusja,
e)głosowanie uchwały.
18:299.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/264/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
18:3110.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno.
18:3211.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/266/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.
18:3412.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/267/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 24/7 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno.
18:3613.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/268/2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie.
19:0414.Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie.
19:0415.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie.
19:0916.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/270/2021 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/199/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania do uczestniczenia w stowarzyszeniu "Wał Pomorski 1945".
19:1217.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na rok 2022.
19:1318.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/272/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na rok 2022.
19:1819.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej UchwałęNr XXXIV/254/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
19:1820.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/274/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
19:5721.Podjęcie Uchwały Nr XXXV/275/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
19:5722.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie.
19:5723.Wolne wnioski i zapytania.
19:5724.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19:5725.Zakończenie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad