XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 180 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 07:16:18
Liczba odtworzeń: 273
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:491.Otwarcie obrad XXI* zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:152.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
10:173.Przyjęcie protokołu z XVII nadzwyczajnej, XVIII zwyczajnej i XIX uroczystej sesji Rady Miejskiej.
10:244.[4] Przyjęcie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. – podjęcie uchwały.
10:315.[5] Wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą Skrzyszów porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – podjęcie uchwały.
10:376.[6] Zgłoszenie przedstawiciela Gminy Miasta Tarnowa w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2023 – podjęcie uchwały.
10:427.[7] Przyjęcie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” – podjęcie uchwały.
10:438.[8] Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego im. Świętej Kingi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
10:479.[III] Zwolnienia od podatku od nieruchomości - podjęcie uchwały.
10.[10] Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – podjęcie uchwały.
10:4811.[11] Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono – podjęcie uchwały.
10:4912.[12] Uchylenie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podjęcie uchwały.
11:5713.[13] Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały.
12:4114.[14] Wystąpienie do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Tarnowa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – podjęcie uchwały.
15.[15] Zmiany w składzie Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie na lata 2018-2021 – podjęcie uchwały.
14:0116.[16] Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej – podjęcie uchwały.
14:0217.[17] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce – podjęcie uchwały.
14:0718.[18] Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Czerwonych Klonów i R. Traugutta – podjęcie uchwały.
14:1019.[19] Nadawanie i odbieranie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:1720.[20] Zmiana nazw ulic w mieście Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:1821.[IV] Zwolnienie od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną zmianą nazwy ulicy Hanki Ordonównej w Tarnowie - podjęcie uchwały.
14:1922.[V] Zwolnienie od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną zmianą nazwy ulicy Eugeniusza Niedojadło w Tarnowie - podjęcie uchwały.
14:4023.[21] Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:4124.[22] Zmiana uchwały w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:4325.[23] Zmiana uchwały w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 „Zielone”– podjęcie uchwały.
14:4526.[24] Zmiany w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
27.[9] Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
16:1628.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019 - 2038 - podjęcie uchwały.
16:1729.[II] Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 - podjęcie uchwały.
16:1730.[25] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
16:5331.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
17:0032.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
17:0133.Zamknięcie obrad XXI* zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad