XLVIII Sesja Rady w dniu 28 grudnia 2021

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 29 grudnia 2021
Długość nagrania: 05:48:47
Liczba odtworzeń: 976
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołów XLVI i XLVII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r.,
2.ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
3.ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”,
4.wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym,
5.przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023”,
6.przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022-2024,
7.uchylającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
8.ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
9.ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
10.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
11.ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza
12.zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
13.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,
14.ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
15.Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043:
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
-przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
-przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
-przedstawienie zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022- 2043,
-przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
-dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,
-głosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
-głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
16.uchwały budżetowej na 2022 rok:
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
-przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
-przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie budżetu na 2022 rok,
-przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
-dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
-głosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
-głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
17.zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
18.utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Kaliszu,
19.zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu,
20.przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
VIOdpowiedzi na interpelacje.
VIIInterpelacje.
VIIIZapytania radnych.
IXWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XPunkt obywatelski.
XIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad