Sesja Rady w dniu wtorek, 28 grudnia 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 23 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:41:45
Liczba odtworzeń: 94
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:201.Otwarcie sesji.
12:202.Spotkanie opłatkowe.
12:223. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2022.
12:234. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2022.
12:245. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
12:266. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VIII)”.
12:277.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/246/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku
12:288. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, stanowiącą własność Powiatu Rzeszowskiego.
12:299. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości.
12:3110. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
12:3211.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie”
12:3312.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa-Chmielnik-Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”
12:3413. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12:3514. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
12:3615. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
12:3616. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
12:4217. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
12:4218. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:4319. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad