XXXVII Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu wtorek, 21 grudnia 2021 - część 1

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 142 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:15:55
Liczba odtworzeń: 224
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Konopiska.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 2022 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Konopiska.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
10.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandria Druga.
18.Sprawy różne i zapytania.
19.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad