XV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 25 listopada 2019

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 125 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:18:51
Liczba odtworzeń: 155
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:082.Ustalenie porządku obrad.
14:083.Przyjęcie protokołu XIV Sesji.
4.Informacja dotycząca podsumowania sezonu turystycznego w mieście ( ref. Burmistrz Miasta Iławy).
14:095.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie o analizie złożonych oświadczeń majątkowych (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
14:096.Informacja Burmistrza Miasta Iławy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych (ref. Burmistrz Miasta Iławy).
14:167.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029 (ref.Skarbnik Miasta)
14:168.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok (ref.Skarbnik Miasta).
14:179.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (ref.Skarbnik Miasta).
14:1810.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" (ref. Dyrektor MOPS).
14:1911.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2019- 2020 r. projektu konkursowego pn. "Rodzina źródłem inspiracji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ref. Dyrektor MOPS).
14:2112.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologicznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy na lata 2020- 2024.(ref. Inspektor Bogusława Bandelewska).
14:2213.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (ref. Kierownik UMK).
14:2214.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Plażowej (ref. Kierownik UMK).
14:2315.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Zielonej (ref. Kierownik UMK).
14:4616.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik UMK).
14:4717.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej wspoółdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.(ref. Kierownik UMK).
14:4818..Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej wspoółdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu GminyLubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r. (ref. Kierownik UMK).
14:4819.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej wspoółdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.(ref. Kierownik UMK).
14:4920.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej wspoółdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.(ref. Kierownik UMK).
14:5021.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego (ref. Kierownik UMK).
14:5222.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
15:0623.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
15:0624.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie- zgodnie z art.24 ust.3-7 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
15:0625.Wnioski mieszkańców Iławy.
15:2326.Komunikaty i oświadczenia.
15:2327.Zamknięcie obrad XV Sesji.
pokaż cały porządek obrad