Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 180 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:52:56
Liczba odtworzeń: 414
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Otwarcie sesji.
13:112.Stwierdzenie prawomocności obrad.
13:113.Przyjęcie porządku obrad.
13:114.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
13:115.Interpelacje.
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
13:507.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:24a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032,
13:28b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
13:31c)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
13:33d)uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
13:34e)przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chorzele na lata 2019-2022”
13:41f)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
13:43g)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele,
13:45h)wyboru członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
13:47i)zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
13:48j)w sprawie zmiany uchwały nr 23/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Chorzele na 2019 rok,
13:50k)w sprawie zmiany uchwały nr 24/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Chorzele na 2019 rok
14:598.Zapytania i wolne wnioski.
14:599.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad