XII Sesja Rady Miasta w dniu piątek, 29 listopada 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 502 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 04:01:00
Liczba odtworzeń: 863
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:054. Interpelacje i zapytania radnych.
12:055. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
12:116. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
12:181) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
12:292) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12:293) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
12:304) opłaty targowej;
12:385) opłaty miejscowej;
12:406) zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zasada udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki;
12:407) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
12:458) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
12:539) rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki;
13:0010) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olszewo, gmina Mikołajki;
14:1111) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego;
14:2412) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego;
14:3913) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
14:4014) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
14:4015) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 386/23, ul. W. Prusa, Mikołajki;
14:4116) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 27/3 i 84/72, os. Na Górce, Mikołajki;
14:4517) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 546/1, Prawdowo;
15:0718) wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 226/6, Zełwągi;
15:0819) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
15:088. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:029. Wolne wnioski.
16:0210. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad