XVI Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 29 liastopada 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 302 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:58:05
Liczba odtworzeń: 480
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:131.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej.
12:152.Przyjęcie protokołu z obrad:
a)XIV Sesji Rady Miejskiej,
b)XV Sesji Rady Miejskiej.
12:223.Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:324.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
13:465.Sprawy samorządowe.
14:156.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
14:167.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
14:188.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
14:199.Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
14:2110.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskwoice.
14:2511.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
14:2612.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI.361.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
14:2713.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr XLVI.356.2018 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice.
14:2814.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.126.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
15:5915.Sprawozdanie Zarządu z działalności Miejsko-Gminnego centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice oraz wyniki finansowe Spółki za 2018 rok.
16:0016.Wolne wnioski.
16:0317.Komunikaty organów Gminy.
16:0318.Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad