XLI Sesja Rady z dnia 22.12.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 148 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 05:13:33
Liczba odtworzeń: 543
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polkowice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polkowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2022.
a)Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
b)Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały budżetowej wraz z zaopiniowanymi zmianami do projektu uchwały budżetowej.
c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej.
d)Przedstawienie stanowiska Burmistrza Polkowic w sprawie opinii i zmian wnioskowanych przez Komisję Budżetu i Finansów i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
e)Głosowanie wniesionych zmian.
f)Głosowanie uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Polkowice na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programów polityki zdrowotnej na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Polkowice na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Polkowicach na rok 2022.
19. Interpelacje i Zapytania.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Polkowicach - najnowsze transmisje z obrad

23 dni 14 godzin temu 191
51 dni 14 godzin temu 253
72 dni 14 godzin temu 244
86 dni 14 godzin temu 289
148 dni 14 godzin temu 543
163 dni 14 godzin temu 388
401 dni 14 godzin temu 258
184 dni 14 godzin temu 294
212 dni 14 godzin temu 244
233 dni 14 godzin temu 243
247 dni 14 godzin temu 225
Pokaż wszystkie transmisje