XLI Sesja Rady z dnia 22.12.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 22 grudnia 2021
Długość nagrania: 05:13:33
Liczba odtworzeń: 1294
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polkowice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polkowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2022.
a)Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
b)Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały budżetowej wraz z zaopiniowanymi zmianami do projektu uchwały budżetowej.
c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej.
d)Przedstawienie stanowiska Burmistrza Polkowic w sprawie opinii i zmian wnioskowanych przez Komisję Budżetu i Finansów i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
e)Głosowanie wniesionych zmian.
f)Głosowanie uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Polkowice na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programów polityki zdrowotnej na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Polkowice na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Polkowicach na rok 2022.
19. Interpelacje i Zapytania.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad