XIII Sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 - 29 listopada 2019 r.

Rada Miejska w Pasłęku
Czas publikacji: 183 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:45:18
Liczba odtworzeń: 1441
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie obrad sesji.
10:032. Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:043. Wybór sekretarza obrad.
10:044. Przyjęcie porządku obrad.
10:055. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:046. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
11:057. Zapytania i wnioski sołtysów.
11:088. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
11:099. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Pasłęku zlokalizowanej w Rogajnach oraz zamiarze zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku
11:1010. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11:1111. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019-2026.
11:1212. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk.
11:1213. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych za 2020 r.
11:1314. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg publicznych w mieście Pasłęk, tj. przedłużenia ulicy Jana Heweliusza i ulicy Spółdzielczej.
11:1915. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez grupę nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku.
11:4316. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
11:4317. Sprawy różne.
11:4318. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad