Sesja Rady w dniu wtorek, 21 grudnia 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 348 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:47:37
Liczba odtworzeń: 805
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Słupsk na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk.
3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  o projekcie budżetu Gminy Słupsk na rok 2022  i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk.
4. Podjęcie uchwał:
a) • druk Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2022-2032,
b) • druk Nr 2 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2022 rok.
5. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z realizacji programów sterylizacji i czipowania zwierząt.
7. Podjęcie pozostałych uchwał.
a) - druk Nr 3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2022
b) - druk Nr 4 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/299/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat
c) - druk Nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/313/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
d) - druk Nr 6 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021 i 2022
e) - druk Nr 7 w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk
f) - druk Nr 8 w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk (działki nr 115/6 i 116/2)
g) - druk Nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/318/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy Słupsk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska.
h) - druk Nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące budynki wielorodzinne
i) - druk Nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk w zakresie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Słupsk związanych z prowadzeniem ośrodka wsparcia w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy na rzecz mieszkańców Gminy Słupsk
j) - druk Nr 12 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk
k) - druk Nr 13 w sprawie planu pracy Rady Gminy Słupsk.
l) - druk Nr 14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz planu finansowego wydatków objętych tym wykazem
m)- druk nr 15 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/330/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)
n)- druk Nr 16 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/439/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)"
o)- druk Nr 17 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXVIII/430/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk
p) - druk Nr 18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok.
r) - druk Nr 19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
8. Wolne wnioski i informacje.  
9. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad