Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 121 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 04:34:04
Liczba odtworzeń: 1296
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
14:052.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
14:203.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
14:264.Przyjęcie protokołów z obrad: XIV i XVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
14:285.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
14:356.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
14:467.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
15:008.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2020.
15:079.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale.
15:1010.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie gminy Koronowo.
15:13a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
16:42b)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.
16:45c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:47d)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16:5011.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, który znajduje się w hali sportowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bez przetargowym.
16:5312.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022".
17:0913.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
17:1214.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
17:1615.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
17:2016.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17:4017.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
18.Zapytania, wnioski i informacje.
18:2419.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie
20.Składanie interpelacji.
21.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22.Zamknięcie obrad XVIII sesji.
pokaż cały porządek obrad