Sesja Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28 listopada 2019

Rada Miejska w Prudniku
Czas publikacji: 228 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 05:51:44
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne:
1)Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2)Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
2.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.
3.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
4.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
5.Informacja dotycząca terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na terenie Gniny Prudnik (druk nr 276)
6.Gospodarka finansowa:
1)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie (druk nr 277)
2)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 278)
7.Gospodarowanie mieniem:
1)Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 279)
2)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 280)
3)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 281)
4)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 282)
5)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 283)
6)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 284)
7)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 285)
8)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 286)
9)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 287)
10)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 288)
11)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 289)
12)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 290)
13)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 291)
14)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 292)
15)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 293)
16)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 294)
17)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 295)
18)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 296)
19)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 297)
20)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 298)
21)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 299)
22)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 300)
23)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 301)
24)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 302)
25)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 303)
26)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 304)
27)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 305)
28)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 306)
29)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 307)
30)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 308)
31)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 309)
32)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 310)
33)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 311)
34)Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 312)
35)Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 313)
36)Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 314)
37)Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 315)
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik (druk nr 316)
2)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik (druk nr 317)
3)Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku (druk nr 318)
4)Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku (druk nr 319)
5)Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 320)
6)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 321)
7)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020 (druk nr 322)
8)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 323)
9)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 324)
10)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (druk nr 325)
11)Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik (druk nr 326)
12)Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 327)
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad