XVII Sesja Rady Gminy Nieporęt - 28.11.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 217 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:39:38
Liczba odtworzeń: 296
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:221.Otwarcie sesji.
10:242.Przyjęcie porządku obrad.
10:56a)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027.
11:09b)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 Gminy Nieporęt.
11:12c)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/76/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
11:143.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2020.
11:434.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
11:475.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nieporęt w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
12:406.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
12:427.Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac w okresie między sesjami.
12:438.Przyjęcie protokołu z XIII i Xv sesji Rady Gminy Nieporęt.
13:549.Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja ostanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i egzaminów ośmioklasisty.
13:5410.Zapytania i wolne wnioski.
13:5511.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad