XLII Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 283 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:28
Liczba odtworzeń: 455
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:082. Ustalenie porządku obrad.
14:083. Przyjęcie protokołu z XL Sesji.
4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2022-2032 (ref. Burmistrz i Skarbnik Miasta).
1) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2022-2032 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
14:132) Odczytanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14:243) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2022-2032
5. Uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok (ref. Burmistrz i Skarbnik Miasta).
14:241) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
14:292) Odczytanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
14:333) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia (opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej,
15:474) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok
6. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku
7. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Iławy na lata 2021-2030
15:498. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021-2029
15:559.Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
15:5610. Podjęcie uchwały ws. ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
15:5911. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
16:0212. Podjęcie uchwały ws. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Iława na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  wykonywania zleconego zadania
16:0313. Podjęcie uchwały ws. przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2022 roku Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” 2022 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława
16:0314.Podjęcie uchwały ws. Programu Wspierania Rodziny w gminie Miejskiej Iława na lata 2022-2024
16:0515. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
16:0616. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie
16:0817.Podjęcie uchwały ws uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok
16:2418. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2022 rok
16:2619. Podjęcie uchwały ws. dyżuru radnych w I półroczu 2022 roku
16:3020.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws.przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
16:4521. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy
16:4522. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:4623. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16:4824. Komunikaty i oświadczenia.
16:4825. Zamknięcie obrad XLII Sesji.
pokaż cały porządek obrad