XIV Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2019

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 183 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 07:18:13
Liczba odtworzeń: 1824
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
09:452.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
10:293.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
10:594.Sprawozdania z prac komisji.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
11:211)w sprawie zmiany uchwały nr XLII/536/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie,
11:262)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów sportowo-rekreacyjnych,
11:293)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej,
11:344)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8,
11:385)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice,
11:436)w sprawie rocznego programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku,
7)w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych będących własnością Gminy Kąty Wrocławskie,
12:148)w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Miastem i Gminą Sobótka,
13:449)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
14:1810)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14:2411)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
14:2812)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,
14:3113)w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.
15:336.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
15:447.Ocena funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.
16:418.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad