Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 462 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 05:10:13
Liczba odtworzeń: 512
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:111.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:112. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
13:563.Omówienie wzrostu cen za odpady komunalne przyjmowane przez Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej.
14:194.Wolne wnioski.
14:265.Zmiana porządku obrad.
14:286.Podjęcie deklaracji w sprawie partycypacji w kosztach remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Zawoja przy współpracy z Powiatem Suskim, z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
14:317. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
14:438.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
14:509.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:0110.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
15:2911.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia rodzaju i sposobu świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
15:3512.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
15:4213.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
16:1514.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
16:2215.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości objętej KW KR1B/00072351/1 położonej w Zawoi w trybie bezprzetargowym.
16:2216.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 6020/6,6021/1, 7951 o pow. ogólnej 0,1637 ha, odjętej KW KR1B/00029050/5, położonej w Skawicy.
16:2317.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonych na terenie miejscowości Zawoja i Skawica w trybie bezprzetargowym.
16:2518.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
16:2719.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Klubu Integracji Społecznej w Zawoi i powierzenia jego prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawoi.
16:2820.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.
16:2921.Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS Zawoja za 2018 rok.
16:3222. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
16:3823. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
16:4824.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
16:4925.Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Franciszka Krysty w Zawoi Centrum.
16:4926.Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Skawicy.
16:5027. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 w Zawoi Wilcznej.
16:5328.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
16:5629.Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru przedstawiciela Samorządu Gminy Zawoja do Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.
16:5930.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XII/105/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023.
17:0231.Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
17:0832.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
33.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad