Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 733 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:31:42
Liczba odtworzeń: 802
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji.
16:102.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2018/2019
16:363.Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
16:384.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
16:405.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
16:416.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
16:427.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XVI/156/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego
16:438.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego.
16:449.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1713/2, położona w Bachórzu gm. Dynów
16:4510.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
16:4711.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
16:4712.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:5213.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego.
16:5614.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do Stowarzyszeia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
16:5715.Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu.
16:5916.Informacja Starosty Rzeszowskiego o analizie oświadczeń majątkowych członków zarządu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
16:5917.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
17:2918.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
17:3019.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17:3020.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad