XII Sesja Rady Miasta Ustroń 28.11.2019

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 28 listopada 2019
Długość nagrania: 01:13:38
Liczba odtworzeń: 1722
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:091. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:092. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XI sesji Rady Miasta.
15:093. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
15:094. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2019 rok.
15:095. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
15:096. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15:097. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
15:098. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15:099. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
15:0910. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15:1011. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości,
15:1012. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
15:1013.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”
15:1014. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
15:1015. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
15:1016. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
15:1017. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15:1018. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
15:1019. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym – ul. Działkowa
15:1020. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wpływu planowanych inwestycji ujętych w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dla Aglomeracji Skoczów na cenę oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miasta Ustroń w latach 2019-2027
15:1021. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta Ustroń
15:1022. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”
15:1023. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
15:1124. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15:1125. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
15:1126. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15:1127. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości
15:1128. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
15:1129. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 592001 S ul. Szerokiej
15:1130. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na terenie gminnym – Constantia Colorcap Sp. z o.o.
15:1131. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na terenie gminnym – A. S.
15:1132. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
15:1133. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej – teren przy Alei Legionów
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustroń na okres powyżej 3 lat.
15:1135. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń w drodze przetargu – nieruchomość przy ul. Łącznej 58
15:1136. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1137. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń i Burmistrza Miasta Ustroń o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018
15:1238. Sprawy bieżące Miasta.
15:1439. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1440. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad