XIV Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 28 listopada 2019r.

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 229 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:42:15
Liczba odtworzeń: 261
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu.
4.Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
a)informacja Regionalnego Wydziału Regionalnego Monitoringu Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego,
b)sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
c)informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r.
5.Informacja o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki.
6.Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025.
7.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIII sesji.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b)udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
c)ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
d)podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
e)powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
f)powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
g)powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
h)powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
i)uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
j)określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
k)zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
l)zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
m)zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,
n)zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
o)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
p)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
r)poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów pociągu IC „Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020 skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP Intercity,
s)apelu do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy dotyczącego Schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Informacje bieżące.
12.Zamknięcie obrad XIV sesji.
pokaż cały porządek obrad