Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 229 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:54:34
Liczba odtworzeń: 625
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
09:172.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Wysłuchanie stanowiska Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skarlinie oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gwiździnach w sprawie zmian w systemie oświaty na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
4.Gratulacje dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie.
5.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10:427.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
10:438.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
10:449.Uchwała w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.
10:4710.Uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
10:4811.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
10:5012.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
10:5113.Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.
10:5214.Uchwała w sprawie "Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".
10:5415.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
11:0316.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11:0317.Zamknięcie obrad Sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje