XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. cz. 2

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 344 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:00:10
Liczba odtworzeń: 622
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:472.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:033.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie miedzysesyjnym.
11:044.Informacja jednostek organizacyjnych na temat przygotowania i organizacji ferii zimowych dla dzieci.
11:045.Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2022r.
11:326.Apel Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia wdzięczności wszystkim służbom chroniącym granice państwa.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:391)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok;
11:412)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036;
11:423)projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;
11:464)projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036;
5)projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok;
12:011)wystąpienie Burmistrza Nidzicy w sprawie projektu budżetu,
12:052)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok,
12:123)odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej,
12:424)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
12:535)głosowanie uchwały budżetowej.
13:106)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Nidzicy;
13:127)projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Nidzicy na 2022 rok;
13:138)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nidzicy na 2022 r.;
13:149)projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia;
13:1410)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz Powiatu Nidzickiego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny;
13:1511)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2022;
13:1612)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
13:1713)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
13:1914)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat.
8.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad