Rada Miasta Racibórz XII sesja w dniu 27 listopada 2019

Rada Miasta Racibórz
Czas publikacji: 184 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:35:54
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:231.Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
15:242.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Racibórz.
15:453.Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
17:114.Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
17:135.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17:416.Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
17:421)Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17:447.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/483/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2017r. w sprawie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Racibórz.
17:458.Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Karola.
17:469.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Górnej.
18:3010.Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania tych opłat.
18:3611.Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.
18:3912.Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych.
18:4213.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu.
18:4414.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz z późniejszymi zmianami.
18:4615.Uchwała w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (inicjatywa uchwałodawcza klubu radnych).
18:4816.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
18:4917.Uchwała w sprawie petycji mieszkańca Rybnika.
18:5218.Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.
19:0519.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Miastem Racibórz w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowicami – Morawski Szlak Rowerowy”.
20:2720.Wolne wnioski i informacje.
20:2721.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad