LVII sesja Rady Miejskiej z 16 grudnia 2021

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 287 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 08:42:06
Liczba odtworzeń: 531
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie obrad LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:142.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
10:153.Przyjęcie protokołu z LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
11:414.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
11:425.[5] Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2022 rok – podjęcie uchwały.
11:516.[I] Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenie ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie - podjęcie uchwały.
11:597.[II] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 - podjęcie uchwały.
12:008.[III] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 - podjęcie uchwały.
17:059.[6] Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 – podjęcie uchwały.
17:0610.[7] Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022 – 2037 – podjęcie uchwały.
17:0711.[VIII] Emisja obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasady ich zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
12.[8] Uchwalenie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
17:0913.[9] Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania – podjęcie uchwały.
17:1014.[IV] Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie” - podjęcie uchwały.
17:1115.[V] Zmiana uchwały w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie - podjęcie uchwały.
17:3116.[VI] Zmiana uchwały ustalającej wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
17:3417.[10] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej – podjęcie uchwały.
18.[11] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic: Jastruna, Elektrycznej i al. Piaskowej – podjęcie uchwały.
17:3519.[12] Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego – podjęcie uchwały.
17:3620.[VII] Zmiana uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - podjęcie uchwały.
17:3821.[IX] Rozpatrzenie ponownej petycji dotyczącej nadania nazwy rondu, położonemu na terenie miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
17:3922.[X] Zmiana w składzie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie - podjęcie uchwały.
17:3923.[13] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
17:4624.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
17:4625.Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad