XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 17 grudnia 2021 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 351 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:32:46
Liczba odtworzeń: 499
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022 – 2030
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)dyskusja
e)podjęcie uchwały
10. Uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)dyskusja
f)podjęcie uchwały
11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 23 listopada 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/375/2021 z dnia 29 października 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14.Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Zakończenie obrad XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad